ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดอ่านทั้งหมด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร - ระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร - ระดับปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง
Curriculum QA Guidelines แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2560 เปิดอ่าน 7 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 เปิดอ่าน 10 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) (แนวทางการรายงาน มคอ. 7 ผ่านระบบ CHE-QA Online) เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 เปิดอ่าน 9 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อ 25 พ.ค. 2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์)
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 เปิดอ่าน 14 ครั้ง