ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดอ่านทั้งหมด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 64 ครั้ง
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 75 ครั้ง
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 59 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร - ระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 69 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร - ระดับปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 42 ครั้ง
Curriculum QA Guidelines แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เปิดอ่าน 130 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2560 เปิดอ่าน 68 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 เปิดอ่าน 39 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) (แนวทางการรายงาน มคอ. 7 ผ่านระบบ CHE-QA Online) เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 เปิดอ่าน 40 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อ 25 พ.ค. 2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์)
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 เปิดอ่าน 51 ครั้ง