หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 10/กรกฎาคม/2555, อ่าน 2377 ครั้ง

          ตามหนังสือที่  กค 0422.2/ว 46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 กระทรวงการคลังได้แจ้ง ยกเลิกประกาศการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณีระสบอุบัติเหตุอุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

 


รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุเเฉินเร่งด่วน

 •  


   

   

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง