โพสต์เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 ดู 106 ครั้ง


ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน

ประจำปีงบประมาณ 2561

การอ่าน คิดวิเคราะห์ ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning

คุณสมบัติของโรงเรียน

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความสนใจในโครงการ

2. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในสังกัดหรือการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และอื่น ๆ ในเขตจังหวัดชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน จำนวน 10 โรงเรียน

โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/1wabHTT10T0Xy61cIzw6YInkr41TodD-x_geGAzGsAEQ/edit

ภายในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560  หน่วยบริการวิชาการ  โทร 053 944 268

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560 - อ่าน 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดระบบโทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อย้ายที่ทำการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ เป็นเวลา 10 วัน และ 5 วัน - อ่าน 54
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา - อ่าน 39
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 - อ่าน 45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 3 - อ่าน 26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 1 - อ่าน 24
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 - อ่าน 42
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 - อ่าน 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 - อ่าน 323
ประกาศสำหรับครูที่ลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ (คูปองครู) 10,000 บาท - อ่าน 6474
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 5056
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 2709
หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้ารับการอบรม - อ่าน 2077
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1684
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1513
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1328
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 986
แจ้งนักศึกษาทุกคนแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี และงดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน - อ่าน 740
ใช้งานฟรีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 729