โพสต์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 ดู 3453 ครั้ง

กำหนดการ

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560

ณ ห้องประชุม EB4210 อาคาร 4 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*************************************

 

วันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560

08:00 – 08:30 น.    ลงทะเบียน

08:30 – 09:30 น.    พิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ฯ

                             โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา  ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

09:30 – 16.30 น.    การฝึกอบรมมาตรฐาน 9 ความเป็นครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต  อัศภาภรณ์      พร้อมทีมวิทยากร ณ ห้อง ED4507 – EB4508 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์               

 

ššššš**********››››› 

 

กำหนดการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน

ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องละ 32 คน จำนวน 2 ห้อง รวม 64  คน  (ไม่เกินห้องละ 50 คน)

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องอบรม  ๔๕๐๗-๔๕๐๘

 

หลักสูตร

ห้องที่

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ชั่วโมงอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม
(ไม่เกิน ๕๐ คนต่อห้อง)

ต่อวัน

รวม

๙. ความเป็นครู

1

2

วันเสาร์  ๓  ๑๐  ๑๗  ๒๔  มิ.ย และ ๑  ก.ค

วันอาทิตย์ ๔ ๑๑ ๑๘ ๒๕   มิ.ย และ ๒ ก.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1

2

วันเสาร์ ๘ ๑๕  ๒๒  ๒๙ ก.ค และ ๕ ส.ค

วันอาทิตย์ ๙  ๑๖  ๒๓ ๓๐ ก.ค และ ๖ ส.ค

6

6

30

30

32 คน

๑.  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

1

2

วันเสาร์ ๑๒  ๑๙  ๒๖ ส.ค  และ ๒  ๙  ก.ย

วันอาทิตย์ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ส.ค  และ ๓ ๑๐ ก.ย

 

6

6

30

30

32 คน

๔. จิตวิทยาสำหรับครู

1

2

วันเสาร์ ๑๖  ๒๓  ๓๐ ก.ย และ ๗ ๑๔ ต.ค

วันอาทิตย์ ๑๗  ๒๔ ก.ย และ ๑ ๘ ๑๕ ต.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน

1

2

วันเสาร์  ๒๘ ต.ค และ ๔ ๑๑ ๑๘ ๒๕ พ.ย

วันอาทิตย์ ๒๙ ต.ค และ ๕ ๑๒ ๑๙ ๒๖ พ.ย

 

6

6

30

30

32 คน

๒. การพัฒนาหลักสูตร

1

2

วันเสาร์ที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ ธ.ค และ ๖ ม.ค

วันอาทิตย์ ๓ ๑๐ ๑๗ ๒๔ ธ.ค และ ๗ ม.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๓. การจัดการเรียนรู้

1

2

วันเสาร์ที่ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ม.ค และ ๓ ๑๐ ก.พ

วันอาทิตย์ ๑๔ ๒๑ ๒๘  ม.ค และ ๔ ๑๑ ก.พ

 

6

6

30

30

32 คน

๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา

1

2

วันเสาร์ที่ 17 24 ก.พ และ 3 10 17 มี.ค

วันอาทิตย์ 18 25 ก.พ และ 4 11 18 มี.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๗. การวิจัยทางการศึกษา

1

2

วันเสาร์ที่ 24 31 มี.ค และ 7 21 28 เม.ย

วันอาทิตย์ 25 มี.ค และ 1 8 22 29 เม.ย 

 

6

6

30

30

32 คน

<< กลับ

รายชื่อครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการ


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 - อ่าน 24
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" โดย Professor J"Steve Oliver จาก The University of Georgia - อ่าน 29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริหารฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) - อ่าน 63
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13 - อ่าน 40
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12 - อ่าน 40
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 29 วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561 - อ่าน 47
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 65
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ - อ่าน 47
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 112
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 81
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7002
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 2726
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 2670
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 2628
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2031
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1820
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (คูปองพัฒนาครู) ปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 1797
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1382
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา - อ่าน 1292
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) และ 2560 (ครั้งที่ 2) - อ่าน 928