โพสต์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 ดู 2968 ครั้ง

กำหนดการ

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560

ณ ห้องประชุม EB4210 อาคาร 4 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*************************************

 

วันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560

08:00 – 08:30 น.    ลงทะเบียน

08:30 – 09:30 น.    พิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ฯ

                             โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา  ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

09:30 – 16.30 น.    การฝึกอบรมมาตรฐาน 9 ความเป็นครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต  อัศภาภรณ์      พร้อมทีมวิทยากร ณ ห้อง ED4507 – EB4508 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์               

 

ššššš**********››››› 

 

กำหนดการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน

ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องละ 32 คน จำนวน 2 ห้อง รวม 64  คน  (ไม่เกินห้องละ 50 คน)

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องอบรม  ๔๕๐๗-๔๕๐๘

 

หลักสูตร

ห้องที่

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ชั่วโมงอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม
(ไม่เกิน ๕๐ คนต่อห้อง)

ต่อวัน

รวม

๙. ความเป็นครู

1

2

วันเสาร์  ๓  ๑๐  ๑๗  ๒๔  มิ.ย และ ๑  ก.ค

วันอาทิตย์ ๔ ๑๑ ๑๘ ๒๕   มิ.ย และ ๒ ก.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1

2

วันเสาร์ ๘ ๑๕  ๒๒  ๒๙ ก.ค และ ๕ ส.ค

วันอาทิตย์ ๙  ๑๖  ๒๓ ๓๐ ก.ค และ ๖ ส.ค

6

6

30

30

32 คน

๑.  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

1

2

วันเสาร์ ๑๒  ๑๙  ๒๖ ส.ค  และ ๒  ๙  ก.ย

วันอาทิตย์ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ส.ค  และ ๓ ๑๐ ก.ย

 

6

6

30

30

32 คน

๔. จิตวิทยาสำหรับครู

1

2

วันเสาร์ ๑๖  ๒๓  ๓๐ ก.ย และ ๗ ๑๔ ต.ค

วันอาทิตย์ ๑๗  ๒๔ ก.ย และ ๑ ๘ ๑๕ ต.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน

1

2

วันเสาร์  ๒๘ ต.ค และ ๔ ๑๑ ๑๘ ๒๕ พ.ย

วันอาทิตย์ ๒๙ ต.ค และ ๕ ๑๒ ๑๙ ๒๖ พ.ย

 

6

6

30

30

32 คน

๒. การพัฒนาหลักสูตร

1

2

วันเสาร์ที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ ธ.ค และ ๖ ม.ค

วันอาทิตย์ ๓ ๑๐ ๑๗ ๒๔ ธ.ค และ ๗ ม.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๓. การจัดการเรียนรู้

1

2

วันเสาร์ที่ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ม.ค และ ๓ ๑๐ ก.พ

วันอาทิตย์ ๑๔ ๒๑ ๒๘  ม.ค และ ๔ ๑๑ ก.พ

 

6

6

30

30

32 คน

๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา

1

2

วันเสาร์ที่ 17 24 ก.พ และ 3 10 17 มี.ค

วันอาทิตย์ 18 25 ก.พ และ 4 11 18 มี.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๗. การวิจัยทางการศึกษา

1

2

วันเสาร์ที่ 24 31 มี.ค และ 7 21 28 เม.ย

วันอาทิตย์ 25 มี.ค และ 1 8 22 29 เม.ย 

 

6

6

30

30

32 คน

<< กลับ

รายชื่อครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการ


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 66
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 40
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน - อ่าน 57
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์: ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา” - อ่าน 162
ตารางสอบปลายภาค-ประจำภาคการศึกษาที่-1-2560 - อ่าน 209
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 17372
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 182
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 138
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม ) - อ่าน 120
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 131
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 17372
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 6016
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 2969
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1810
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1611
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1484
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1331
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 1305
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 613
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 24 วันที่ 1-5 เมษายน 2560 - อ่าน 605