โพสต์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 ดู 3239 ครั้ง

กำหนดการ

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560

ณ ห้องประชุม EB4210 อาคาร 4 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*************************************

 

วันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560

08:00 – 08:30 น.    ลงทะเบียน

08:30 – 09:30 น.    พิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ฯ

                             โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา  ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

09:30 – 16.30 น.    การฝึกอบรมมาตรฐาน 9 ความเป็นครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต  อัศภาภรณ์      พร้อมทีมวิทยากร ณ ห้อง ED4507 – EB4508 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์               

 

ššššš**********››››› 

 

กำหนดการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน

ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องละ 32 คน จำนวน 2 ห้อง รวม 64  คน  (ไม่เกินห้องละ 50 คน)

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องอบรม  ๔๕๐๗-๔๕๐๘

 

หลักสูตร

ห้องที่

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ชั่วโมงอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม
(ไม่เกิน ๕๐ คนต่อห้อง)

ต่อวัน

รวม

๙. ความเป็นครู

1

2

วันเสาร์  ๓  ๑๐  ๑๗  ๒๔  มิ.ย และ ๑  ก.ค

วันอาทิตย์ ๔ ๑๑ ๑๘ ๒๕   มิ.ย และ ๒ ก.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1

2

วันเสาร์ ๘ ๑๕  ๒๒  ๒๙ ก.ค และ ๕ ส.ค

วันอาทิตย์ ๙  ๑๖  ๒๓ ๓๐ ก.ค และ ๖ ส.ค

6

6

30

30

32 คน

๑.  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

1

2

วันเสาร์ ๑๒  ๑๙  ๒๖ ส.ค  และ ๒  ๙  ก.ย

วันอาทิตย์ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ส.ค  และ ๓ ๑๐ ก.ย

 

6

6

30

30

32 คน

๔. จิตวิทยาสำหรับครู

1

2

วันเสาร์ ๑๖  ๒๓  ๓๐ ก.ย และ ๗ ๑๔ ต.ค

วันอาทิตย์ ๑๗  ๒๔ ก.ย และ ๑ ๘ ๑๕ ต.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน

1

2

วันเสาร์  ๒๘ ต.ค และ ๔ ๑๑ ๑๘ ๒๕ พ.ย

วันอาทิตย์ ๒๙ ต.ค และ ๕ ๑๒ ๑๙ ๒๖ พ.ย

 

6

6

30

30

32 คน

๒. การพัฒนาหลักสูตร

1

2

วันเสาร์ที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ ธ.ค และ ๖ ม.ค

วันอาทิตย์ ๓ ๑๐ ๑๗ ๒๔ ธ.ค และ ๗ ม.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๓. การจัดการเรียนรู้

1

2

วันเสาร์ที่ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ม.ค และ ๓ ๑๐ ก.พ

วันอาทิตย์ ๑๔ ๒๑ ๒๘  ม.ค และ ๔ ๑๑ ก.พ

 

6

6

30

30

32 คน

๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา

1

2

วันเสาร์ที่ 17 24 ก.พ และ 3 10 17 มี.ค

วันอาทิตย์ 18 25 ก.พ และ 4 11 18 มี.ค

 

6

6

30

30

32 คน

๗. การวิจัยทางการศึกษา

1

2

วันเสาร์ที่ 24 31 มี.ค และ 7 21 28 เม.ย

วันอาทิตย์ 25 มี.ค และ 1 8 22 29 เม.ย 

 

6

6

30

30

32 คน

<< กลับ

รายชื่อครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 24
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 203
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 31
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 34" - อ่าน 33
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 75
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4381
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 47
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 41
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - อ่าน 55
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - อ่าน 51
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 6391
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4381
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 3240
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 2922
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 2371
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1888
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1802
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 1701
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1700
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1633