โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ดู 918 ครั้ง

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus  สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ได้ทำการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licenses ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ฟรี

ซึ่งในปัจจุบันการใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบทั้งเครื่องที่ใช้งาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ที่ใช้งานจึงต้องสามารถป้องกัน, ตรวจสอบวิเคราะห์, และตอบสนองทั้ง “การป้องกัน” และ “การกำจัด” ภัยคุกคามในเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาได้ ได้ทุกเวลาช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าวได้ที่ https://antivirus.cmu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน

  1. คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน
  2. คู่มือการติดตั้ง Trend Micro OfficeScan Client บน Windows
  3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus เดิมก่อนลง Trend Micro OfficeScan Client
  4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  5. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Trend Micro OfficeScan Client
  6. คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบป้องกันไวรัส
พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-94-4277
บุคลากรคณะฯ สามารถติดต่อขอติดตั้งโปรแกรมได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4-4277


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 - อ่าน 24
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" โดย Professor J"Steve Oliver จาก The University of Georgia - อ่าน 29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริหารฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) - อ่าน 63
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13 - อ่าน 40
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12 - อ่าน 40
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 29 วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561 - อ่าน 47
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 65
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ - อ่าน 47
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 112
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 81
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7002
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 2726
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 2670
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 2628
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2031
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1820
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (คูปองพัฒนาครู) ปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 1797
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1382
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา - อ่าน 1292
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) และ 2560 (ครั้งที่ 2) - อ่าน 928