โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ดู 807 ครั้ง

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus  สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ได้ทำการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licenses ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ฟรี

ซึ่งในปัจจุบันการใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบทั้งเครื่องที่ใช้งาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ที่ใช้งานจึงต้องสามารถป้องกัน, ตรวจสอบวิเคราะห์, และตอบสนองทั้ง “การป้องกัน” และ “การกำจัด” ภัยคุกคามในเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาได้ ได้ทุกเวลาช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าวได้ที่ https://antivirus.cmu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน

  1. คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน
  2. คู่มือการติดตั้ง Trend Micro OfficeScan Client บน Windows
  3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus เดิมก่อนลง Trend Micro OfficeScan Client
  4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  5. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Trend Micro OfficeScan Client
  6. คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบป้องกันไวรัส
พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-94-4277
บุคลากรคณะฯ สามารถติดต่อขอติดตั้งโปรแกรมได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4-4277


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 66
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 40
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน - อ่าน 57
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์: ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา” - อ่าน 162
ตารางสอบปลายภาค-ประจำภาคการศึกษาที่-1-2560 - อ่าน 209
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 17372
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 182
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 138
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม ) - อ่าน 120
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 131
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 17372
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 6016
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 2969
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1810
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1611
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1484
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1331
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 1305
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 613
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 24 วันที่ 1-5 เมษายน 2560 - อ่าน 605