โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ดู 283 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ​ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อกระตุ้นและโน้มน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฎิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฝากเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ วีดีทัศน์ โมชั่นกราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิก เพื่อกระตุ่้นและโน้นน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้สนับสนุนและเข้าร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ

สารคดีสั้น
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 4
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 5
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 6
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 7
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วีดิทัศน์
FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โมชั่นกราฟฟิก
Motion Graphic ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อินโฟกราฟฟิก
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด
สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2628 2847
เว็บไซต์: www.nesdb.go.th

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 84
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต - อ่าน 69
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 96
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2562 - อ่าน 104
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 255
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 166
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 175
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 196
ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด 4 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562 - อ่าน 167
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 138
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 8201
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 8006
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2558
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2253
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 2151
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1215
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1002
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 944
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2560 - อ่าน 645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 525