โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ดู 79 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ​ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อกระตุ้นและโน้มน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฎิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฝากเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ วีดีทัศน์ โมชั่นกราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิก เพื่อกระตุ่้นและโน้นน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้สนับสนุนและเข้าร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ

สารคดีสั้น
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 4
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 5
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 6
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 7
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วีดิทัศน์
FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โมชั่นกราฟฟิก
Motion Graphic ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อินโฟกราฟฟิก
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด
สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2628 2847
เว็บไซต์: www.nesdb.go.th

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 24
ประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62) - อ่าน 81
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 86
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 46
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต - อ่าน 1014
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20 - อ่าน 67
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 104
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 100
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 42
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7572
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 3123
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3118
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2262
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1977
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1738
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนตุลาคม 2561) - อ่าน 1576
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1033
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต - อ่าน 1014
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 981