โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ดู 188 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ​ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อกระตุ้นและโน้มน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฎิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฝากเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ วีดีทัศน์ โมชั่นกราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิก เพื่อกระตุ่้นและโน้นน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้สนับสนุนและเข้าร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ

สารคดีสั้น
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 4
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 5
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 6
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 7
ยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วีดิทัศน์
FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โมชั่นกราฟฟิก
Motion Graphic ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อินโฟกราฟฟิก
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด
สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2628 2847
เว็บไซต์: www.nesdb.go.th

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 53 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์) - อ่าน 603
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 89
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 70
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 - อ่าน 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 118
สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การดำรงอยู่ของวิชาสังคมศึกษาในชาติไทย : มุมมองจากนักประวัติศาสตร์ " - อ่าน 143
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 318
ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 3746
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์) - อ่าน 117
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2561) - อ่าน 87
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7804
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 5824
ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 3746
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3270
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนธันวาคม 2561) - อ่าน 2425
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2354
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2055
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1887
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1102
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 1087