ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560 อ่าน 16 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดระบบโทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อย้ายที่ทำการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ เป็นเวลา 10 วัน และ 5 วัน
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 อ่าน 39 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 3
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 26 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 1
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 24 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 จากคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 อ่าน 379 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 อ่าน 42 ครั้ง
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 อ่าน 33 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาฯ : Suksa Homecoming Day 2017
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 อ่าน 284 ครั้ง
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 การอ่าน คิดวิเคราะห์ ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 อ่าน 106 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 323 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 อ่าน 632 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 297 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 458 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 อ่าน 55 ครั้ง
รายนามกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 อ่าน 45 ครั้ง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 อ่าน 36 ครั้ง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ขอเชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อ “ชุมชน ท้องถิ่น กับการจัดการศึกษาในยุค 4.0”
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2560 อ่าน 152 ครั้ง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 อ่าน 102 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีการคัดเลือก
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการจ้างทำความสะอาดภายในอาคารและภายนอกพื้นที่บริเวณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีการคัดเลือก
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและหรือเครื่องดื่ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 อ่าน 569 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 8)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 427 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 7)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 272 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 6)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 203 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 5)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 203 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 4)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 183 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 3)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 165 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 2)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 181 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 (กลุ่มที่ 1)
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 211 ครั้ง
ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 อ่าน 160 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 อ่าน 110 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 202 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 8 รุ่น 1
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 7 รุ่น 1
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 2 รุ่น 3
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 5 รุ่น 2
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 6 รุ่น 3
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 6 รุ่น 1
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 47 ครั้ง
ผลการบริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบ 1 ปี 6 เดือน
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 อ่าน 286 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างทำความสะอาดภายในอาคารและภายนอกพื้นที่บริเวณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 อ่าน 51 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 อ่าน 61 ครั้ง
ผลการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 อ่าน 104 ครั้ง
ประมวลภาพโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร" หลักสูตร Active Learning และ Project Based Learning 22-23 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 อ่าน 134 ครั้ง