มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

Faculty of Education Alumni Foundation Chiang Mai University

คณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ชุดปัจจุบันได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานไว้ ดังนี้

1) ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน รู้จักมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ให้กว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น
2) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ประสบปัญหาวิกฤต
3) ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์
4) สร้างเสริมความสัมพันธ์ของศิษย์เก่ากับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง