การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยที่ใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน"

 คณะทำงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูง นำโดย รศ.วิณา  วโรตมะวิชญ หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยที่ใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน" (จากหน่วยการเรียนรู้สุ่แผนการสอน) ขึ้นโดยการอบรมดังกล่าวมีการบรรยายจากหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ การออกเสียงแบบย้อนกลับ (Backward design) โดย รศ.วิไลพร  ธนสุวรรณ และคณะ และมีการแบ่งกลุ่มแต่ละชั้น เพื่อดำเนอนการออกแบบการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิทยากรกลุ่ม
 กลุ่ม ป.1  โดย  1.  รศ.วิณา  วโรตมะวิชญ
   2.  อ.สามารถ  ศรีจำนงค์
 กลุ่ม ป.2  โดย 1.  รศ.วิไลพร  ธนสุวรรณ
   2.  อ.สุรางคนา  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
 กลุ่ม ป.3  โดย 1.  รศ.ดร.กรองกาญจน์  อรุณรัตน์
   2.  ผศ.ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย
   3.  รศ.นราวัลย์  พูลพิพัฒน์
 (วิทยากรสำรอง  อ.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร  และอ.ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์)
เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประมวลภาพ

2, 3, 4, 5,

โพสต์เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554, เปิดอ่าน 2880 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง