คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มช.

            รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์


ประมวลภาพ

2,

โพสต์เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555, เปิดอ่าน 1513 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง