การประชุมทางวิชาการการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : นวัตกรรมสำหรับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 9–10 มีนาคม พ.ศ. 2556อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : นวัตกรรมสำหรับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : นวัตกรรมสำหรับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศักดิ์ แป้นแก้ว  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากอาทิ เช่น ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูในโครงการจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1โรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านศาสา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านศรีย้อยและโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1โรงเรียนบ้านสะเดา สพป.พิษณุโลก เขต 2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยอาจารย์ ดร.อัญชลี ตนานนท์ และเรื่องกรอบการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดยอาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์

  การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเพื่อนำเสนอทั้งหมด 17เรื่องโดยแบ่งผลงานวิจัยออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูที่ทำร่วมกับครูพี่เลี้ยง งานวิจัยในชั้นเรียนของครูประจำการ งานวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและประสบการณ์หรืองานภาคปฏิบัติในชั้นเรียนที่ประสบความสำเร็จของครูประจำการ นอกจากนี้มีประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลการถอดบทเรียนสภาพและประสบการณ์เกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯได้รับประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพผู้เรียน ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพของครูคณิตศาสตร์ให้มีความยั่งยืนต่อไป 


ประมวลภาพ

2, 3,

โพสต์เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2556, เปิดอ่าน 932 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง