คณบดีดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา  ศ.เกียรติคุณ สุวัฒก์  นิยมค้า  รศ.ดร.เสริมศรี  ไชยศร  อาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์ อาจารย์วารี  ภัทราวณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์


ประมวลภาพ

2,

โพสต์เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2555, เปิดอ่าน 888 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง