เกี่ยวกับสมาคมนักศึกษาเก่า

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ พงษ์วาท อดีตคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล พร้อมคณะกรรมการผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นศิษย์เก่า เมื่อปี พ.ศ.2551 และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ เป็นองค์กรนิติบุคคล ปี พ.ศ. 2553

วิดีโอแนะนำ

เพลง มช.รำลึก ขับร้องประสานเสียง โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตเคยมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและกันกับคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันได้พัฒนาองค์กรเป็นสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล เป็นนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ เพื่อความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกศิษย์เก่าและเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมกับสังคมในชุมชน
โดยดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ อาศัยอำนาจความในมาตรา 82 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้มีประกาศของนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25๕3

อ่านเพิ่มเติม

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 ผอ.วารี ภัทราวณิชย์

ผอ.วารี ภัทราวณิชย์

ผู้บริหารโรงเรียนวารีเชียงใหม่

 ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 นายอาคม ตันตระกูล

นายอาคม ตันตระกูล

นายกสมาคม

 นายสมพงษ์ ตันศิวรวิทย์

นายสมพงษ์ ตันศิวรวิทย์

อุปนายกสมาคม

 นายเจริญ ศิริพัฒนาพันธ์

นายเจริญ ศิริพัฒนาพันธ์

อุปนายกสมาคม

 นายพงษ์ธาดา สุภาแสน

นายพงษ์ธาดา สุภาแสน

อุปนายกสมาคม

 มล.นิศามณี ผลธัญญา

มล.นิศามณี ผลธัญญา

กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้

 นายเสน่ห์ คำวินิจ

นายเสน่ห์ คำวินิจ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและรายได้

 นางอภิญญา เจตนแสน

นางอภิญญา เจตนแสน

กรรมกาารและฝ่ายเหรัญญิก

 นายสุภัทร ชูประดิษฐ์

นายสุภัทร ชูประดิษฐ์

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

 นายสุนันชัย ออนตะไคร้

นายสุนันชัย ออนตะไคร้

กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยี

 นายดนุนันท์ คำปัน

นายดนุนันท์ คำปัน

กรรมการและฝ่ายปฏิคม

 นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ

นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ

กรรมการและเลขานุการ

 นางสาวจินตนา สุทธิสาส์น

นางสาวจินตนา สุทธิสาส์น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวแสดง ท่านสามารถค้นหาข่าวเก่าได้ คลิกที่นี่

ภาพข่าวกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่า

ติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถส่งข้อความถึงสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้.

ติดต่อสอบถาม

สมาคมนักศึกษาเก่า
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร: (053) 456-7890