สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค่ายสร้า...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 233 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอก...

  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ดู 120 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 212 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานปัจฉิมนิเ...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 127 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 ดู 76 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ดู 460 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ดู 75 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ. สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจั...

  เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2561 ดู 124 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ภ...

  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 ดู 71 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมสัมมนาวิชากา...

  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 ดู 111 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม...

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 ดู 168 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 5 ร่วมงาน "ส่...

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 ดู 335 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิ...

  เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561 ดู 164 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมนำเสนอนวัตกรรมการจั...

  เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 ดู 399 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิช...

  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ดู 355 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ดู 284 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานว...

  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศ...

  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 ดู 1044 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู...

  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ดู 205 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม C...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 78 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดงานรับขว...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 91 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 256...

  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ดู 1668 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา จัดเสวน...

  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ดู 146 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ...

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2561 ดู 623 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ