การบริการวิชาการ

เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

เว็บไซต์สำนักงานภาควิชา

บริการวิชาการแก่ชุมชน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์หน่วยวิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาคันตุกะผู้มาเยือน
แหล่งทุนการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
โครงการฝึกอบรมมาตราฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาพ 9 มาตราฐาน

แสดงภาพกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน แสดงภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสดงภาพกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงปฏิทินวิชาการ