English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานอาชีพในท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

นศ.ชั้นปีที่ 2-3 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภาฯ มาตรฐานที่ 1 2 3 6 10 และ 11

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการการสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์กร

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับมอบตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีบริหาร 2560 – 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงาน "หมู่ล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีล้านนา" และ "ลานข่วงศิลป์"

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์: ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา” - อ่าน 162
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 17372
ขส. มช. ปรับปรุงการให้บริการเส้นทาง มช. ไปยัง แม่เหียะและสวนดอก เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 - อ่าน 209
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์การจอดรถ อาคารจอดรถ มช. - อ่าน 187
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา - อ่าน 209
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1331
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 475
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 40
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม ) - อ่าน 120
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 131
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 - อ่าน 133
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 - อ่าน 158
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 13 - อ่าน 146
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 - อ่าน 129
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 - อ่าน 140
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยและบริหารทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 421

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 763