ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดย อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2561 อ่าน 15 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน "ศึกษาศาสตร์ ๕๐ ปี สืบสานประเพณีดำหัว" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2561 อ่าน 60 ครั้ง
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (คูปองพัฒนาครู) ปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 อ่าน 62 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 อ่าน 89 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-30 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 38 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา" โดย ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 152 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "มาตัดตุง"
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 อ่าน 65 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่น ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 อ่าน 198 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 อ่าน 214 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 อ่าน 113 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 185 ครั้ง
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ครูพันธุ์ใหม่กับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 อ่าน 52 ครั้ง
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561 อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 และแนวทางการสอบปฏิบัติในสาขาที่มีการสอบปฏิบัติ (กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 อ่าน 266 ครั้ง
ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 อ่าน 159 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ ก๋านนุ่งซิ่น"
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศผลสอบเข้าระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 อ่าน 378 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 271 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2513 อ่าน 15 ครั้ง
แจ้งสถานที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2561 อ่าน 414 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดหน่วยสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 อ่าน 651 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 อ่าน 946 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ เริ่มมีนาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 158 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 180 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมงาน... "ส่งลูกกลับบ้าน นำปณิธานฯให้เป็นจริง"
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561 อ่าน 122 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 131 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคาว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 อ่าน 176 ครั้ง
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 184 ครั้ง
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้หญิงเรียกร้องสันติภาพ Women Call for Peace
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 อ่าน 96 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 132 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 247 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 17,000 บาท
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 อ่าน 432 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 135 ครั้ง
ขอเชิญ นศ. ร่วมเข้ารับฟัง การนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ นศ.คณะศึกษาศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 อ่าน 94 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2561 อ่าน 139 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 อ่าน 124 ครั้ง
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 อ่าน 1408 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 157 ครั้ง
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 34"
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561 อ่าน 95 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 อ่าน 243 ครั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต”
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 อ่าน 6699 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 167 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 151 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 อ่าน 121 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 182 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 148 ครั้ง