ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา: การสังเคราะห์งานและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 อ่าน 38 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 28 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 27 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 23 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 73 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 31 วันที่ 29-30 เมษายน 2562 และวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อ่าน 59 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 155 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 124 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 105 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 168 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 92 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 143 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 103 ครั้ง
สรุปผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2562 อ่าน 123 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E200077
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 อ่าน 160 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E200053
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 อ่าน 149 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 อ่าน 825 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 133 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน "ศึกษาศาสตร์ สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 อ่าน 287 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 252 ครั้ง
ประกาศการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 32
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 อ่าน 486 ครั้ง
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 อ่าน 514 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 อ่าน 215 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 287 ครั้ง
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2562
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 อ่าน 268 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 353 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 260 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 255 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่าน 283 ครั้ง
ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด 4 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 อ่าน 258 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการการบริหารงานศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 อ่าน 154 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2513 อ่าน 34 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 180 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 197 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 315 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 170 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 161 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 217 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษาแบบ 2 ภาคพิเศษ
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2562 อ่าน 245 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 281 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 220 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562 อ่าน 845 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 หลักสูตร ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562 อ่าน 151 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 295 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 อ่าน 304 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 อ่าน 358 ครั้ง
เชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “พหุวัฒนธรรมหลังอาณานิคม: มุมมองเชิงวิพากษ์” (Postcolonial Multiculturalism: Critical Perspectives)
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 อ่าน 125 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 อ่าน 173 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา)
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 อ่าน 293 ครั้ง
ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 The 2nd Annual National Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019) “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562 อ่าน 726 ครั้ง