ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 53 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์)
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 อ่าน 603 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 89 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 อ่าน 70 ครั้ง
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 61 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 อ่าน 118 ครั้ง
สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การดำรงอยู่ของวิชาสังคมศึกษาในชาติไทย : มุมมองจากนักประวัติศาสตร์ "
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2561 อ่าน 143 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 อ่าน 318 ครั้ง
ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 3746 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 อ่าน 183 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์)
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 117 ครั้ง
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2561)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 87 ครั้ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 57 ครั้ง
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรทุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 อ่าน 109 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561 อ่าน 1295 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน วันวิชาการคืนสู่เหย้า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “นวัตกรรมสู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 อ่าน 254 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 100 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 150 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์)
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 อ่าน 1354 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 139 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 อ่าน 134 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่งคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 368 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 109 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 155 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์)
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 136 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 136 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 85 ครั้ง
รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561 อ่าน 76 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 168 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 198 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกรหัสร่วมงาน... คืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2561 อ่าน 561 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมงาน ผ้าป่า 50 ปี ร่วมใจสายใยสังคมศึกษา “บุญผลา นำพาฮัก”
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2561 อ่าน 288 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 452 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์)
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 187 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 242 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 109 ครั้ง
ขอเชิญซื้อเสื้อในโครงการ "เสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018" เพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการซ้อนที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 132 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 208 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62)
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2562 อ่าน 234 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 351 ครั้ง
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 อ่าน 809 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2561 อ่าน 106 ครั้ง
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 อ่าน 3574 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 อ่าน 133 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 169 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 193 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 185 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 87 ครั้ง