ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 24 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" โดย Professor J"Steve Oliver จาก The University of Georgia
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 อ่าน 29 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561 อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริหารฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2561 อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 29 วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 47 ครั้ง
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 65 ครั้ง
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 47 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 1382 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 176 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 อ่าน 289 ครั้ง
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2561
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 อ่าน 310 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 อ่าน 700 ครั้ง
ปิดปรับปรุงห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 ตลอดเดือนมิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 อ่าน 115 ครั้ง
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู (5 ปี) เพิ่มเติม กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 อ่าน 292 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แท๊บเล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 อ่าน 83 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 อ่าน 441 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 200 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 263 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 อ่าน 293 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 อ่าน 192 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 อ่าน 115 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 อ่าน 180 ครั้ง
ผลการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 อ่าน 139 ครั้ง
การรับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2561 อ่าน 386 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดย อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2561 อ่าน 130 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน "ศึกษาศาสตร์ ๕๐ ปี สืบสานประเพณีดำหัว" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2561 อ่าน 215 ครั้ง
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (คูปองพัฒนาครู) ปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 อ่าน 1797 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 อ่าน 149 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-30 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 อ่าน 165 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา" โดย ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 อ่าน 174 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 235 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "มาตัดตุง"
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 อ่าน 130 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่น ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 128 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 อ่าน 240 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 อ่าน 138 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 438 ครั้ง
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ครูพันธุ์ใหม่กับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 อ่าน 81 ครั้ง
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561 อ่าน 1292 ครั้ง
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 และแนวทางการสอบปฏิบัติในสาขาที่มีการสอบปฏิบัติ (กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 อ่าน 436 ครั้ง
ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 อ่าน 205 ครั้ง
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ ก๋านนุ่งซิ่น"
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศผลสอบเข้าระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 อ่าน 411 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 414 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2513 อ่าน 19 ครั้ง