English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมในโครงการ Umay+ DREAM MARATHON เตรียมปั้นนักกีฬาไทย สู่เวทีระดับโลก

อ่านเพิ่มเติม »

ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัดโครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม »

ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัดโครงการค่ายสายธรรมครั้งที่ 26

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาภาษาไทย จัดงานสัมมนา การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในหัวข้อ “เปิดแหล่งเรียนรู้ บูรณาการท้องถิ่น" กับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียน ม.5 จากค่ายปั้นฝัน Summer Camp 2019

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาประถมศึกษา ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.B.T.C. รุ่นที่ 3/2562

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งฯ และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ 4 สถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 (พื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง)

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ มร.ช. และ มพ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 (พื้นที่เชียงราย-พะเยา)

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน "ศึกษาศาสตร์ สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมหารือข้อตกลงทางวิชาการ กับอาจารย์จาก Universität Hamburg ประเทศเยอรมนี

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าดูงาน

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมมอบทุนสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา: การสังเคราะห์งานและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ - อ่าน 107
สรุปผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 - อ่าน 128
ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด 4 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562 - อ่าน 265
ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 The 2nd Annual National Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019) “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” - อ่าน 735
ผลการบริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง - อ่าน 259
ประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62) - อ่าน 530
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 - อ่าน 136
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 - อ่าน 163
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 - อ่าน 261
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 - อ่าน 288
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - อ่าน 248
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 272
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรทุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 345
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E200067 - อ่าน 39
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป - อ่าน 64
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 52
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 47
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - อ่าน 82
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป - อ่าน 160
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 126
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 108
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 173
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต - อ่าน 94
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 145
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 104
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E200077 - อ่าน 160
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E200053 - อ่าน 150
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 254
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 294
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 359
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 265
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 260
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 284


รางวัลที่ได้รับ
เปิดอ่านทั้งหมดแสดงความยินดี
เปิดอ่านทั้งหมดแนะนำบุคลากร
เปิดอ่านทั้งหมดหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

สมาคมนักศึกษาเก่า

มูลนิธิศิษย์เก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1812