English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


ประธานชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “สานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 20”

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” 10 มกราคม 2518

อ่านเพิ่มเติม »

ชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรม โครงการ “สานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 20”

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน 101 คน จาก รร.บ้านเทอดไทย เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษโดย Professor Dr.Ruthanne Kurth-Schai

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "ศึกษาสรวลสันต์ รับขวัญปีกุน" พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประกอบอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 1/2561

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญครูรางวัล OBEC Awards เหรียญทอง ระดับชาติ บรรยายแก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือกับส่วนงานต่างๆ ตามโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์อาวุโส ลงพื้นที่บริการวิชาการ แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Differently Abled: New Perspective for Inclusive Higher Education

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และพิธีอุทิศร่างกายของ คุณแม่ไพบูลย์ รูปะวิเชตร์

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงาน 113 ปี แห่งนามพระราชทาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันพระราชทานนาม ยุพราชวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน และ ประชุมความคืบหน้าด้านต่างๆ โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ ปัญโญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าคำประกาศเกียรติคุณ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 23
ประวัติและผลงาน นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 : อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 122492 - อ่าน 19
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” - อ่าน 22
รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 53 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์) - อ่าน 2304
ประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62) - อ่าน 316
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 - อ่าน 140
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - อ่าน 125
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 119
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรทุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 181
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - อ่าน 83
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 137
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 145
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ - อ่าน 299
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 155
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 178
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 207
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 277
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 187
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 227
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 430

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

สมาคมนักศึกษาเก่า

มูลนิธิศิษย์เก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1588