โพสต์เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 ดู 7515 ครั้ง

เนื่องด้วยทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มีคุณครูลงทะเบียนจำนวนมากบางหลักสูตรเต็มแล้ว หากท่านต้องการเข้าร่วมลงทะเบียนหลักสูตร ให้สำรองที่นั่งในระบบทางคณะจะติดต่อทางสพฐ.และ สพค. ช่วยเหลือ ท่านที่ยังไม่สามารถลงได้


สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านตรวจสอบวันเวลาที่อบรม/พัฒนา ดังนี้

ระยะเวลา

7 หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รหัสหลักสูตร 60000026: หลักสูตร ทำอย่างไรกับลดเรียนเพิ่มรู้ เพื่อให้รู้จริง

รุ่นที่1 อบรม2วัน(5-6 ส.ค.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (20 ส.ค.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (17ก.ย.60)


รหัสหลักสูตร 60010218 : หลักสูตร Active Learning กับการก้าวสู่ Thailand 4.0

รุ่นที่1 อบรม2วัน(22-23 ก.ค.60 )สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (19 ส.ค.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (16 ก.ย.60)

รุ่นที่2 อบรม2วัน(12-13 ส .ค.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (2 ก.ย.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (23 ก.ย.60)


รหัสหลักสูตร 60010220 : หลักสูตร Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

รุ่นที่1 อบรม2วัน(22-23 ก.ค.60)สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (19 ส .ค.60) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (16 ก.ย.60)

รุ่นที่2 อบรม2วัน(12-13 ส.ค.60) สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (2 ก .ย.60) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (23 ก.ย.60)


รหัสหลักสูตร 60011015 : หลักสูตร การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รุ่นที่ 1 อบรม2วัน (5-6  ส.ค.2560)

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานผลการจัดการพฤติกรรม(19 สิงหาคม 2560)

รายงานความคืบหน้าด้วยการส่ง CDบันทึกภาพเคลื่อนไหว (1-30 ก.ย.2560)


รหัสหลักสูตร 60011016 : หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ

รุ่นที่1 อบรมเชิง 2วัน (29-30 ก .ค . 2560) ปฏิบัติการเขียนโครงร่าง (5-6ส .ค .2560)

การค้นหาข้อมูลสำหรับสำหรับทบทวนแนวคิดที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา

ปรับปรุง และ/หรือพัฒนา (13ส .ค 2560)

ปฏิบัติการกระบวนการวิจัย สถิติ ฯลฯการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

(19 ส .ค.2560 - 24ก .ย . 2560)

ปฏิบัติการจัดทำรายงานวิจัยและการนำไปใช้พัฒนาต่อเนื่อง

(30 ก .ย . 2560)

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนต่อเนื่อง

(14-15 ต .ค 2560)


รหัสหลักสูตร 60012060 :  หลักสูตร การประเมินเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รุ่นที่1 อบรม2วัน(5-6 ส.ค.60) สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (27 ส.ค.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (17 ก.ย.60)

รุ่นที่2 อบรม2วัน(12-13 ส.ค.60) สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (2 ก.ย.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (23 ก.ย.60)


รหัสหลักสูตร 60012061 :  หลักสูตร การวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รุ่นที่1 อบรม2วัน(29-30 ก.ค.60 )สะท้อนคิดครั้งที่ 1 (26 ส.ค.60 ) สะท้อนคิดครั้งที่ 2 (16 ก .ย.60)


ติดต่อสอบถาม  ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก 089 700 6646
                         คุณ อนงค์ ปันทะโชติ 089-855-5694

<< กลับ