จดหมายที่คณบดีลงนาม จดหมายแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 2560

7 หลักสูตร พัฒนาครูประจำการ
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำอย่างไรกับลดเรียนเพิ่มรู้ เพื่อให้รู้จริง

ทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญ ในศตวรรษที่ 21 แนวคิด และหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

Active Learning กับการก้าวสู่ Thailand 4.0

Active Learning กับการก้าวสู่ Thailand 4.0 กลยุทธ์การใช้คำถาม นำไปสู่ Active Learning

Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความรู้ในหลักการและทฤษฎี Project Based Learning, การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ประวัติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรม,พฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน : การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ,ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามบริบทพื้นที่,การวิเคราะห์สภาพและปัญหาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Recent Works